තෙල් සිංදුව අහන්න පෝලිමේ එන්න

මේ දිනවල රටේ පවතින පෙට්‍රල් ගැටලුව ගැන පලවුන සිංදුවක් පහතින් දැක්වේ.

තෙල් සිංදුව අහන්න පෝලිමේ එන්න

තෙල් සිංදුව අහන්න පෝලිමේ එන්න

Posted by Labbe – ලබ්බේ on Wednesday, November 8, 2017

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *