2017 වසරේ හඳුන්වාදුන් සුවිශේෂී Smartphones

1 – Apple iPhone X

හඳුන්වාදීම – 2017, ඔක්තෝබර්

බර – 174g

ඝනකම – 7.7mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – iOS 11.1.1

අභ්‍යන්තර මතකය – 64/256GB (3GB RAM)

තිරය – 5.8″ (1125×2436 pixels)

කැමරාව – 12MP / 7MP

චිප්සෙට් – Apple A11 Bionic

බැටරිය – 2716mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Face ID

2 – Apple iPhone 8

හඳුන්වාදීම – 2017, සැප්තැම්බර්

බර – 148g

ඝනකම – 7.3mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – iOS 11

අභ්‍යන්තර මතකය – 64/256GB (2GB RAM)

තිරය – 4.7″ (750×1334 pixels)

කැමරාව – 12MP / 7 MP

චිප්සෙට් – Apple A11 Bionic

බැටරිය – 1821mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

3 – Samsung Galaxy S8

හඳුන්වාදීම – 2017, අප්‍රේල්
බර – 155g

ඝනකම – 8mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.0

අභ්‍යන්තර මතකය – 64GB (4GB RAM)

තිරය – 5.8″ (1440×2960 pixels)

කැමරාව – 12MP / 8 MP

චිප්සෙට් – Exynos 8895 Octa

බැටරිය – 3000mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Iris scanner, Fingerprint

 

4 – Samsung Galaxy Note 8

හඳුන්වාදීම – 2017, සැප්තැම්බර්

බර – 195g

 

ඝනකම – 8.6mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.1.1

 

අභ්‍යන්තර මතකය – 64/128/256GB (6GB RAM)

තිරය – 6.3″ (1440×2960 pixels)

කැමරාව – 12MP / 8 MP

චිප්සෙට් – Exynos 8895 Octa

බැටරිය – 3300mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Iris scanner, Fingerprint

5 – Google Pixel 2

හඳුන්වාදීම – 2017, ඔක්තෝබර්

බර – 143g

ඝනකම – 7.8mm

 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 8.0

අභ්‍යන්තර මතකය – 64/128GB (4GB RAM)

තිරය – 5.0″ (1080×1920 pixels)

කැමරාව – 12.2MP / 8 MP

 

චිප්සෙට් – Snapdragon 835

බැටරිය – 2700mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

6 – OnePlus 5T

හඳුන්වාදීම – 2017, නොවැම්බර්

බර – 162g

ඝනකම – 7.3mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.1.1

අභ්‍යන්තර මතකය – 128GB (8GB RAM)

තිරය – 6.01″ (1080×2160 pixels)

කැමරාව – 16MP / 16 MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 835

බැටරිය – 3300mAh (Li-Po)

විශේෂාංග – Fingerprint

7 – Nokia 8

හඳුන්වාදීම – 2017, ඔක්තෝබර්

බර – 160g

ඝනකම – 7.9mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.1.1

අභ්‍යන්තර මතකය – 128GB (6GB RAM)

තිරය – 5.3″ (1440×2560 pixels)

කැමරාව – 13MP / 13MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 835

බැටරිය – 3090mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

8 – Xiaomi Mi Mix 2

හඳුන්වාදීම – 2017, සැප්තැම්බර්

බර – 185g

ඝනකම – 7.7mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.1

අභ්‍යන්තර මතකය – 128GB (8GB RAM)

තිරය – 5.99″ (1080×2160 pixels)

කැමරාව – 12MP / 5MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 835

බැටරිය – 3400mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

9 – HTC U11

හඳුන්වාදීම – 2017, ජූනි

බර – 169g

ඝනකම – 7.9mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.1

අභ්‍යන්තර මතකය – 128GB (6GB RAM)

තිරය – 5.5″ (1440×2560 pixels)

කැමරාව – 12MP / 16MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 835

බැටරිය – 3000mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

10 – Sony Xperia XZ1

හඳුන්වාදීම – 2017, සැප්තැම්බර්

බර – 155g

ඝනකම – 7.4mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 8.0

අභ්‍යන්තර මතකය – 64GB (4GB RAM)

තිරය – 5.2″ (1080×1920 pixels)

කැමරාව – 19MP / 13MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 835

බැටරිය – 2700mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

 

11 – Essential PH-1

හඳුන්වාදීම – 2017, අගෝස්තු

බර – 185g

ඝනකම – 7.8mm

 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.1

අභ්‍යන්තර මතකය – 128GB (4GB RAM)

තිරය – 5.71″ (1312×2560 pixels)

කැමරාව – 13MP / 8MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 835

 

බැටරිය – 3040mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

12 – LG G6

හඳුන්වාදීම – 2017, මාර්තු

බර – 163g

ඝනකම – 7.9mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.0

අභ්‍යන්තර මතකය – 32/64/128GB (4GB RAM)

 

තිරය – 5.7″ (1440×2880 pixels)

කැමරාව – 13MP / 5MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 821

බැටරිය – 3300mAh (Li-Po)

විශේෂාංග – Fingerprint

13 – Huawei Mate 10 Pro

හඳුන්වාදීම – 2017, නොවැම්බර්

බර – 178g

ඝනකම – 7.9mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 8.0

 

අභ්‍යන්තර මතකය – 128GB (6GB RAM)

තිරය – 6.0″ (1080×2160 pixels)

කැමරාව – 12MP (20MP monochrome) / 8MP

චිප්සෙට් – Hisilicon Kirin 970

බැටරිය – 4000mAh (Li-Po)

විශේෂාංග – Fingerprint

14 – Motorola Moto G5

හඳුන්වාදීම – 2017, මාර්තු

බර – 145g

ඝනකම – 9.5mm

මෙහෙයුම් පද්ධතිය – Android 7.0

අභ්‍යන්තර මතකය – 16/32GB (3GB RAM)

තිරය – 5.0″ (1080×1920 pixels)

කැමරාව – 13MP / 5MP

චිප්සෙට් – Snapdragon 430

බැටරිය – 2800mAh (Li-Ion)

විශේෂාංග – Fingerprint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *