2017 වසරේ හොඳම ශ්‍රී ලාංකීය වෙළෙඳ නාම

හොඳ වෙළඳ නාමයක් සමාගමක වටිනාකම වැඩිකරන අතර සේවකයින්ගේ අභිප්‍රේරණය වර්ධනය කිරීමත් ගනුදෙනුකරුවන් රඳවා ගැනීමත් සිදු කරනු ලබයි. ලෝක වෙළඳ පොළ

Read more

2017 වසරේ මෙරට පරිගණක සාක්ෂරතාව

“පරිගණක සාක්ෂරතාවය” ලෙස නිර්වචනය කර ඇත්තේ පරිගණකයක් භාවිත කරමින් කුමක් හෝ කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. නින්දට යන වේලාවේදීත්

Read more