පිළිකාවට අභියෝග කරමින් කුණු හොයන කාන්තාව

පැඩ්ල් බෝඩ් (Paddle board) මතින් කිමිද, එංගලන්තයේ ජල දූෂක ප්‍රදේශවල තිබෙන පොලිතින්, ප්ලාස්ටික් එකතු කර, එයට විරුද්ධව ප්‍රබල හඬක් එංගලන්තය

Read more